Pages

Me and Maher Zain

Maher Zain and me during his concert in Malaysia, with my artwork his name in Diwani Jali style.

Al-Aqsa - Form Of The Doa Exhibition

Alhamdulillah, I was given the trust and the opportunity to produce an artwork using the rarest medium; old 4mm-thick Aluminum sheets retrieved from Dome Of The Rock in al-Aqsa, Jerusalem,Palestine.

Exhibition at South Korea

Celebrating Of The Golden Anniversary Of Islam In Korea - The Grand Exhibition For Culture and Folk Art Of The Middle East and Islam.

Memartabatkan Seni Khat

Featured in Metro Ahad, 9 Januari 2011.

Kuala Lumpur Design Week

Collaborative artwork between Moed Latif's oriental illustration and Firdaus Mahadi's calligraphy 'Kreatif'.

Friday, December 28, 2007

Jenis-jenis Khat


Berikut adalah jenis-jenis khat yang sempat saya cari setakat ini, jenis-jenis khat ini saya dapati ada tercatat di buku-buku rujukan khat seperti buku dari Jawad Sabti, dan ada diantaranya saya dapati dari buku Sejarah Khat tulisan Ustaz Jainal Sakiban (Johor), dan juga beberapa buku rujukan khat yang ada dalam simpanan saya. Mengikut pembacaan saya ada beratus jenis khat yang telah wujud, ia merangkumi pembahagian-pembahagian yang tertentu, insyaAllah saya akan sentiasa kemaskini apabila mendapat maklumat berkaitan.

Jenis-Jenis Khat

1. Khat Nasakh
2. Khat Nasakh Hadith
3. Khat Nasakh Akhbar
4. Khat Nasakh Khafif
5. Khat Thuluth 'Adi
6. Khat Thuluth Jali Muta'akisah (Cermin)
7. Khat Thuluth Jali Mutarakibah (Tersusun)
8. Khat Thuluth Mahbuk
9. Khat Thuluth Handasi
10. Khat Thuluth Mutanazir
11. Khat Thuluth Khafif
12. Khat Thuluth Mu’tad
13. Khat Req’ah @ Riq'ah
14. Khat Farisi @ Nasta’liq
15. Khat Farsi Mutanazir
16. Khat Farsi Mukhtazil
17. Khat Dewani
18. Khat Dewani Mutarabit
19. Khat Dewani Jali
20. Khat Dewani Jali Hamayuni
21. Khat Dewani Jali Zauraq
22. Khat Syekestah
23. Khat Tughrak
24. Khat Ijazah
25. Khat Hurr
26. Khat Kufi Fatimi
27. Khat Kufi Mushafi
28. Khat Kufi Fatimi
29. Khat Kufi Qairawani
30. Khat Kufi Nisaburi
31. Khat Kufi Musattar
32. Khat Kufi Musyakkal
33. Khat Kufi Muwarraq
34. Khat Kufi Muzahraf
35. Khat Kufi Muzaiyan
36. Khat Kufi Madhfur
37. Khat Kufi Andalusi
38. Khat Kufi Mamluki
39. Khat Kufi Muhaqqaq
40. Khat Kufi Bassit
41. Khat Kufi Ayyubi
42. Khat Kufi Mutalasiq
43. Khat Kufi Muta’assir bil Rasm
44. Khat Kufi Murabba'
45. Khat Tajj
46. Khat Nabti Arab
47. Khat Hijazi @ Madani @ al-Darij
48. Khat al-As’ar
49. Khat Asyribah
50. Khat al-Sami’i
51. Khat Narjisi
52. Khat Thuluthain
53. Khat Tumar
54. Khat Hafifuth Thulus
55. Khat Riqa’
56. Khat Tauqi’
57. Khat Thaqil Thuluth
58. Khat Mufattah
59. Khat Zamburi
60. Khat al-Haram
61. Khat al-Uhud
62. Khat Sijillat
63. Khat Mu’amarat
64. Khat al-Mansyur
65. Khat al-Dibaj
66. Khat Syami
67. Khat al-Jalil
68. Khat al-Mudammirat
69. Khat al-Khirfaj
70. Khat al-Marsa’
71. Khat al-Riasi
72. Khat al-Qhabbar
73. Khat al-Nisf
74. Khat Nisf Khafif
75. Khat al-Haliyah
76. Khat al-Mudawwar al-Kabir
77. Khat Musalsal
78. Khat Musalsal al-Tauqi’
79. Khat Ghubar al-Hibah
80. Khat al-Muhammad
81. Khat al-Hawaiji
82. Khat al-Qasas
83. Khat al-Jinah
84. Khat Raihan
85. Khat Muhaqqaq
86. Khat Zahab
87. Khat al-Matan
88. Khat Muqlah
89. Khat Lu’lui
90. Khat al-Asy’ar
91. Khat al-Wasy
92. Khat al-Mudammij
93. Khat Mu’allaq
94. Khat al-Muqtarin
95. Khat Siaqat Sumbulu
96. Khat Sunbuli
97. Khat Sahifah
98. Khat Moalla
99. Khat Maghribi
100. Khat Sini (China)
101. Khat Wissam

Antara sumber bacaan:
Seni Khat, Keindahan Dalam Kepelbagaian “Sejarah, Tokoh dan Karya” oleh Jainal Sakiban
Buku Koleksi Seni Khat Jawad Sabti
Buku-buku rujukan Seni Khat (koleksi rujukan peribadi)
Nota-nota (bahasa arab) mengenai Seni Khatal-Haqir ila Allahi Bari,
Mohammad Firdaus bin Mahadi
http://www.callidesign.com.my
http://www.firdausmahadi.com


Hak Cipta | Copyright Notice 

Semua catatan dan gambar dalam laman ini berada di bawah pemilikan & hak cipta Callidesign ™. Tidak ada karya seni, catatan, dan gambar dapat dipergunakan, dimuat turun, disalin, disimpan, dimanipulasi, atau digunakan secara keseluruhan atau sebahagian dari karya, tanpa izin bertulis dari Callidesign ™. All rights reserved. Jika anda ingin menggunakan catatan dan gambar untuk alasan apapun, sila hubungi saya.

All notes and images on this site are under the ownership & copyright of Callidesign. No artworks, notes, and images may be reproduced, downloaded, copied, stored, manipulated, or used whole or in part of a derivative work, without the written permission of Callidesign. All rights reserved. If you'd like to use my notes and images for any reason, please contact me.